ด.ช.ประพันธ์ ปาสี ชั้น ม.3/4
........................................

รางวัลเหรียญเงิน

การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 60 ปี 2553
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ด.ญ.สายฝน บุญสิม ชั้น ม.3/5
........................................

รางวัลเหรียญเงิน

การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 60 ปี 2553
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด.ญ.รสสุคนธ์ ประสมสุข ชั้น ม.3/5
........................................

รางวัลเหรียญเงิน

Webpage ประเภท web editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 60 ปี 2553
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 


ด.ช.ศิืวะนนท์ แย้มสว่าง ชั้นม.1/5
 ..............................................

รางวัลเหรียญเงิน

Webpage ประเภท web editor
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 60 ปี 2553
วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูหน้าต่อไป>>