ด.ช.ศิวะนนท์ แย้มสว่าง ชั้น ม.2/3
........................................

รางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยม

การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 26 มกราคม 2555
ณ อิมแพคเมืองทองธานี

 


ด.ช.วัชรพงษ์ มะนาวหวาน ชั้น ม.2/3
........................................

รางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยม

การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 26 มกราคม 2555
ณ อิมแพคเมืองทองธานี
ด.ช.ชนะ สุขเรือน ชั้น ม.2/2
........................................

รางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยม

การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 26 มกราคม 2555
ณ อิมแพคเมืองทองธานี

 


โรงเรียนปิยะบุตร์
 ..............................................

เป็นโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน
การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน

ได้รับรางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 26 มกราคม 2555
ณ อิมแพคเมืองทองธานี

TOP