.:: คนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด สร้างคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรม จัดทำโดย โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ี จังหวัดลพบุรี ::.
การป้องกันการติดยาเสพติด

๑. ป้องกันตนเอง
ไม่ใช้ยาโดยมิได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และจงอย่าทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะ ติดง่ายหายยาก

๒. ป้องกันครอบครัว ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวหรือที่อยู่รวมกัน อย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้อง คอยอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษและภัยของยา-เสพติด หากมีผู้เสพยาเสพติดในครอบครัว จงจัดการให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้หายเด็ดขาด การรักษาแต่แรกเริ่มติดยาเสพติดมีโอกาสหายได้เร็วกว่าที่ปล่อยไว้นานๆ

๓. ป้องกันเพื่อนบ้าน โดยช่วยชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิให้เพื่อนบ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องถูกหลอกลวง และหากพบว่าเพื่อนบ้านติดยาเสพติด จงช่วยแนะนำให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

๔. ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ เมื่อทราบว่าบ้านใดตำบลใด มียาเสพติดแพร่ระบาดขอให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจทุกแห่งทุกท้องที่ทราบ หรือที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ กรมตำรวจ (ศปส.ตร.) โทร. 2527962 , 0-252-5932 และ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 2459350-9
www.chetupon.ac.th
www.dekgeng.com
search....
รวมเรื่องที่น่าสนใจ ::>>
โครงการ TO BE NUMBER ONE คืออะไร
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยมีทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เป็นองค์ประธาน อ่านต่อ >>
ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติด  หมายถึง สารใดก็ตาม
ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ หรือสาร
ที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าส
ู้ร่างกายไม่ว่า
จะโดยวิธีรับประทาน อ่านต่อ >>
ประเภทของยาเสพติด
ประเภทหลอนประสาท
ได้แก่
แอลเอสดี
และ เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน
อ่านต่อ >>