แบบทดสอบกลางภาค (ชุดที่ 2)
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความเรียกว่าอะไร
การสืบค้นข้อมูล
การโอนถ่ายข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
อีเมล์

2. @  อ่านว่า
 เอ
เอด
เอ็ก

แอท

3. supapong03@gmail.com  ส่วนใดหมายถึง
   โดเมนเนม (Domain Name)

supapong03
@
gmail.com

gmail

4. Web board   เป็นการให้บริการแบบใด
โปรแกรมที่ทำาหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดาน
     สนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน     

ผู้ใช้ บริการ สามารถ คุย โต้ตอบ กับ ผู้ใช้คนอื่น ๆ   
     ใน อินเตอร์ เนต ได้ ในเวลาเดียวกัน    

เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์
     ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตัวเองโดยอัตโนมัติ    
บริการที่ใช้ในการโอนย้าย file
         

5. เว็บไซต์เปรียบเสมือนห้องใดในโรงเรียน 
ห้องเรียน
ห้องสมุด
โรงอาหาร
ห้องกิจกรรม

6. ข้อใดไม่ใช่หมวดของ google
แปลภาษา
เว็บ
เพลง
รูปภาพ

7. Search Engine มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
เว็บไซต์ที่มีรายละเอียดการสืบค้นข้อมูล
เว็บไซต์ที่มีเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล

เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
ทุกข้อที่กล่าวมา

8. ถ้าต้องการค้นหารูปสุนัขต้องคลิกหมวดใด
รูปภาพ
เว็บ
แปลภาษา
บล็อก

9. ถ้าต้องการบันทึกภาพจากอินเทอร์เน็ตไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด
save all
save picture as
save as
copy

10. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตผิดวิธี
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวียนตามความเชื่อ
การสืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงาน
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิก(E-mail) 
     ติดต่อเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ
การอ่านข่าวสารที่ทันสมัย